Which will be the hottest technological inventions right now? Which are the most recent technology coming our way? What technology will drive the worldwide talks, and moreover, that will have the best effect in 2019? When it turns out a few will probably be quite evident, while others may surprise you. Listed below are a few of the latest up and coming technologies for 2019 and outside. Using a brand new year, we are taking a new look at where sustainability has been led globally.

These innovative technologies with potential impact for business.
 • 5G networks. ...
 • Mainstream blockchain apps. ...
 • More AI-enabled platforms for automated work. ...
 • Machine learning for customer service. ...
 • 3D printing. ...
 • New security measures. ...
 • Augmented reality. ...
These technologies are worth to watch closely in 2019.
 • Machine Learning will advance Artificial Intelligence (AI) ...
 • 10 Ways Smart Cities Will Restructure The Economy. ...
 • Quantum Computing (Supercomputing). ...
 • Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) ...
 • 10 Ways Smart Cities Will Restructure The Economy. ...
 • More AI solutions for small- to medium-sized businesses. ...
 • Wireless Charging Technology From Ecoupled. ...

Latest Innovation Articles

The latest news, videos, and discussion topics on Innovation.

Board of Innovation

Innovation in Practice

The Corporate Perspective on Innovation Methods

A ddylem ni fod yn bwyta bygiau?

Mae ychydig o gyffro ynghylch bwyta pryfed ar hyn o bryd. Yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf, efallai eich bod wedi gweld Bug Farm Foods yn agor y labordy ymchwil a datblygu protein pryfed cyntaf yn y Deyrnas Unedig yng ngorllewin Cymru, a lansiad VEXo, cynnyrch efelychu cig wedi'i wneud o brotein planhigion a phryfed (ymddangosodd ar Good Morning Britain).

Mae ychydig o gyffro ynghylch bwyta pryfed ar hyn o bryd. Yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf, efallai eich bod wedi gweld Bug Farm Foods yn agor y labordy ymchwil a datblygu protein pryfed cyntaf yn y Deyrnas Unedig yng ngorllewin Cymru, a lansiad VEXo, cynnyrch efelychu cig wedi'i wneud o brotein planhigion a phryfed (ymddangosodd ar Good Morning Britain).

Mae ychydig o gyffro ynghylch bwyta pryfed ar hyn o bryd.

Yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf, efallai eich bod wedi gweld Bug Farm Foods yn agor y labordy ymchwil a datblygu protein pryfed cyntaf yn y Deyrnas Unedig yng ngorllewin Cymru, a lansiad VEXo, cynnyrch efelychu cig wedi'i wneud o brotein planhigion a phryfed (ymddangosodd ar Good Morning Britain).

Menyw yn eistedd mewn bwyty yn dal bwydlen, â golwg synfyfyriol ar ei hwyneb.

Efallai eich bod hefyd wedi gweld lansiad cystadleuaeth systemau cynhyrchu bwyd Her Strategaeth Ddiwydiannol (ISCF) Ymchwil ac Arloesi yn y DU (UKRI), sy'n cynnwys protein pryfed.

Beth sy'n achosi'r diddordeb cynyddol mewn bwyta pryfed? Beth am edrych yn fanylach ar VEXo:

Llun o sylfaenwyr Bug Farm Foods, Sarah ac Andy, yn edrych ar hambwrdd o gynrhon y blawd.

VEXo

Datblygwyd VEXo gan gwmni Bug Farm Foods yn Nhyddewi mewn ymateb i gystadleuaeth  Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) Llywodraeth Cymru yn 2017, a osododd yr her i fynd i'r afael â gordewdra ymhlith plant.

Gwahoddwyd cwmnïau i gyflwyno datrysiadau yn canolbwyntio ar leihau lefelau halen, siwgr a braster dirlawn, yn ogystal â chynyddu lefelau fitaminau, mwynau a ffibr mewn bwyd a diod i blant, wrth hefyd leihau costau.

Clorian ystafell ymolchi ar gefndir llawr pren.

Cydweithio i fynd i'r afael â gordewdra ymhlith plant

Mae gordewdra ymhlith plant yn her fawr yn y Deyrnas Unedig, a bydd mynd i'r afael â hi yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd hirdymor yr unigolion a'r costau gofal iechyd anferth cysylltiedig, felly darparodd Innovate UK gyllid ychwanegol ar gyfer y gystadleuaeth – sy'n enghraifft wych o arian Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn cydweithio i ddatrys problem gyffredin.

Datrysiadau posib o ddau gwmni arobryn o Gymru

Dyfarnwyd ariannu i ddau gwmni o Gymru, Bug Farm Foods a Pennotec (Pwllheli), i ddatblygu eu datrysiadau; gweithiodd Pennotec gyda Chanolfan Datblygu BioGyfansoddion Prifysgol Bangor i ddatblygu MilaCel, cynhwysyn i gymryd lle braster wedi'i wneud o wastraff afalau'r diwydiant seidr.

Finegr seidr afal mewn potel wydr yn erbyn cefndir gwladaidd o fwrdd pren ac afalau.

Datblygodd Bug Farm Foods VEXo. Roedd y profion blasu a chanfyddiad o gynnyrch VEXo yn gadarnhaol iawn ymhlith plant – does dim llawer o blant nad ydynt yn hoffi Bolognese! Y gwerth maethol a'r goblygiadau amgylcheddol, fodd bynnag, a'm syfrdanodd:

 • Mae angen 12-25 gwaith yn llai o fwyd ar bryfed o'u cymharu â gwartheg, a 50% yn llai na ieir, i gynhyrchu'r un faint o brotein
 • Mae'n cymryd oddeutu 22,000 litr o ddŵr i gynhyrchu 1kg o gig eidion fferm ddwys, ond oddeutu 1-10 litr o ddŵr i gynhyrchu 1kg o bryfed bwytadwy lles uwch
 • Mae Bolognese VEXo yn cynnwys bron 80% yn llai o fraster dirlawn, a bron 40% yn fwy o brotein na'r fersiwn cig gyfwerth, wrth hefyd ddarparu mwy na 50% o gymeriant argymelledig plentyn o ïodin, ffosfforws, ribofflafin a sinc

Lle i eistedd wrth fwrdd yn dangos plât o sbageti Bolognese VEXo ar blât gwyn ar fwrdd pren

Blasus, maethol a chynaliadwy

Mae'r buddion maethol yn amlwg, mae'r achos cynaladwyedd yn gryf, ac ymddengys fod plant yn dwlu ar y bwyd (yn ogystal â staff presennol a chyn-staff Innovate UK, gan gynnwys Ruth McKernan, Ian Campbell, Jon Hazell a fi).

Mae'n edrych fel Bolognese cig, yn blasu fel Bolognese cig ac mae'n llawer gwell i chi: a ellir eich perswadio chi i roi cynnig ar fwyta protein pryfed?

Plentyn bach mewn bwyty gydag oedolyn yn dewis bwyd o fwydlen.

Arbenigedd ar lefel leol

Mae Pennotec a Bug Farm Foods yn enghreifftiau gwych o fusnesau arloesol, gan ddefnyddio'u gwybodaeth a'u dealltwriaeth i oresgyn heriau cymdeithasol, a thrwy hynny tyfu'r economi leol.

Mae'r ddau gwmni wedi datblygu'r cynhyrchion hyn gan ddefnyddio cyfleusterau ac arbenigedd mewn Canolfannau Technoleg Bwyd Cymrua phrifysgolion lleol.

Busnesau bach ag effaith enfawr

Mae Pennotec a Bug Farm Foods yn fusnesau bach iawn, ond gallai'r cynnyrch y maent yn eu datblygu gael effaith gymdeithasol enfawr, ac nid y nhw yn unig – mae'r Deyrnas Unedig yn gartref i filoedd o fusnesau bach anhygoel, a nifer mawr o ymchwilwyr a chyfleusterau sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang.

Menyw mewn bwyty busnes bach yn gwenu ac yn ychwanegu gwybodaeth ar bwynt archebu wrth siarad ar y ffôn.

Cymorth ac ariannu

Mae UKRI yn bodoli i ariannu ymchwilwyr gorau'r Deyrnas Unedig, ac i sicrhau y gall ymchwil yrru twf economaidd y Deyrnas Unedig drwy fusnes.

Os ydych yn gorff sector cyhoeddus sydd am oresgyn heriau drwy syniadau arloesol, cysylltwch â ni i drafod sut y gall SBRI eich helpu chi hefyd.

Os ydych yn gweithio ar flaen y gad technoleg – yn datblygu cynnyrch, prosesau neu fusnesau newydd – beth am gymryd cipolwg ar y cymorth a'r ariannu sydd ar gael gan Innovate UK a Llywodraeth Cymru? (Gweler y dolenni isod.) Carem eich helpu.

Cysylltu

Gallwch hefyd fynd i wefan Innovate UK

Dysgwch ragor am SBRI

Gallwch fynd i wefan y Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth (KTN)

Gallwch fynd i wefan Menter Ewrop

Dysgwch ragor am Busnes Cymru

Dysgwch ragor am MilaCel

Dilynwch Innovate UK ar Twitter

Dysgwch ragor am ein gwaith amrywiaeth a chynhwysiad yma

Gallwch ddysgu rhagor am Gronfa'r Her Strategol Ddiwydiannol yma

Am ragor o fideos Innovate UK, tanysgrifiwch i'n sianel YouTube yma

Cofrestrwch i dderbyn hysbysiadau drwy e-bost ynghylch cyfleoedd am ariannu, cysylltiadau a chymorth

Dilynwch Innovate UK ar Facebook


Read full article on Blog2